A2004MU, PS4 배틀필드5 EA온라인 연결 실패 뜹니다

a2004mu(이슈부분 확인했고 몇일전까지 정상동작)사용중이고 ps4 배틀필드5에 사용하는데 갑자기 ea서버 접속이 안됩니다. full vpn 사용중이고 대쉬보드 상에 x뜨는건 없습니다. 풀 vpn끄고 고급으로 해도 안되고, 중계서버 바꿔도 안되고, tcp로 바꿔도 안되네요

프로세스-코어 내용 첨부합니다

Toggle navigation
미꾸라지
대쉬보드
아이템
상태
프로세스
중계 서버
트래픽
접속 기록
고급
설정
지원
프로세스 상태
Core
Flow Controller
Launcher
프로그램 버전
2.1.25
링크
자체 진단
프로세스
Core
Flow Controller
Launcher
[STDOUT]
Thu, 25 Mar 2021 09:58:45 GMT [0.011283] [INFO] mudfish-pi v2.1.25 (for mips)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:45 GMT [0.011572] [INFO] Timestamp: Thu Mar 25 09:58:45 2021

Thu, 25 Mar 2021 09:58:45 GMT [0.011642] [INFO] Full VPN mode is enabled.
Thu, 25 Mar 2021 09:58:45 GMT [0.011686] [INFO] Connection protocol: udp
Thu, 25 Mar 2021 09:58:45 GMT [0.011732] [INFO] Authenticating…
Thu, 25 Mar 2021 09:58:45 GMT [0.033324] [INFO] Fetching the static node for v2…
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.802994] [INFO] Fetched 502 static nodes from the master.
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.811691] [INFO] New tap(4) interface is created: tap0
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.814613] [INFO] No load calculation for clock.
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.856246] [INFO] re68: Ethernet address: 42:59:7f:6f:a2:c8
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.857132] [INFO] re174: Ethernet address: 42:59:7f:6f:a2:c8
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.858958] [INFO] re336: Ethernet address: 42:59:7f:6f:a2:c8
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.863208] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -N gaming_vpn_forward (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.890793] [INFO] msk0: Ethernet address: 8e:01:3d:8e:e0:41
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.902893] [INFO] Commander said: iptables: Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.903054] [INFO] Commander said: Chain already existsThu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.903161] [INFO] Commander said: .
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.904568] [INFO] Commander said: R 22587 Status: 0100 Bad exit code: 0100 sig 0 exit 1
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.905805] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -D gaming_vpn_forward -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -o tap0 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtuThu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.905948] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.923424] [INFO] re68: Associating with ip 185.163.47.155 port 10008
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.923803] [INFO] re68: Connected to 185.163.47.155:10008 (UDP)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.925255] [INFO] re174: Associating with ip 93.119.104.98 port 10008
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.925621] [INFO] re174: Connected to 93.119.104.98:10008 (UDP)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.929545] [INFO] re336: Associating with ip 103.143.208.203 port 10008
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.929915] [INFO] re336: Connected to 103.143.208.203:10008 (UDP)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.934990] [INFO] re332: Ethernet address: 42:59:7f:6f:a2:c8
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.935527] [INFO] re332: Associating with ip 58.229.253.11 port 10008
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.943450] [INFO] re332: Connected to 58.229.253.11:10008 (UDP)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.979169] [INFO] Setting the default gateway as 10.197.240.1 (457 (null))
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.981056] [INFO] Ready
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.984421] [INFO] Waiting until the client’s ready to handle the routing path list.
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.984851] [INFO] Setting IP address 10.254.87.36 for ipTIME
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.987215] [INFO] Commander said: R 22657 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.988440] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -D gaming_vpn_forward -i br0 -o tap0 -j ACCEPTThu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [0.988574] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.004459] [INFO] Listening the management console at 127.0.0.1:45294
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.023013] [INFO] DNS address: 10.197.240.1
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.029760] [INFO] Commander said: R 22726 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.031189] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -D FORWARD -o tap0 -j gaming_vpn_forward (wait Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.031331] [INFO] Commander said: 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.057118] [INFO] Commander said: R 22782 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.058339] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -A FORWARD -o tap0 -j gaming_vpn_forward (wait Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.058476] [INFO] Commander said: 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.084943] [INFO] Commander said: R 22838 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.086167] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -A gaming_vpn_forward -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -o tap0 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtuThu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.086308] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.111346] [INFO] Commander said: R 22899 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.112745] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t filter -A gaming_vpn_forward -i br0 -o tap0 -j ACCEPTThu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.112891] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.136749] [INFO] Commander said: R 22955 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.138081] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t nat -N gaming_vpn_postrouting (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.161035] [INFO] Commander said: iptables: Chain already exists.
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.161949] [INFO] Commander said: R 23011 Status: 0100 Bad exit code: 0100 sig 0 exit 1
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.163934] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t nat -D gaming_vpn_postrouting -o tap0 -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.164088] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.190359] [INFO] Commander said: R 23067 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.191591] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t nat -D POSTROUTING -o tap0 -j gaming_vpn_postrouting (wait Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.191727] [INFO] Commander said: 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.216538] [INFO] Commander said: R 23127 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.217773] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o tap0 -j gaming_vpn_postrouting (wait Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.217910] [INFO] Commander said: 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.243541] [INFO] Commander said: R 23183 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.244761] [INFO] Commander said: Executing /sbin/iptables -t nat -A gaming_vpn_postrouting -o tap0 -j MASQUERADE -s 192.168.0.0/24Thu, 25 Mar 2021 09:58:46 GMT [1.244901] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.271150] [INFO] Commander said: R 23239 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.273512] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 185.163.47.155 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.273663] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.281521] [INFO] Commander said: R 23295 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.283260] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 93.119.104.98 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.283412] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.291296] [INFO] Commander said: R 23297 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.293606] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 103.143.208.203 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.293763] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.302586] [INFO] Commander said: R 23299 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.312551] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 58.229.253.11 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1 (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.313808] [INFO] Commander said: R 23309 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.315633] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 14.63.213.39 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.315793] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.323927] [INFO] Commander said: R 23311 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.325156] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 14.63.213.44 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.325294] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.333452] [INFO] Commander said: R 23313 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.334673] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 14.63.214.216 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.334810] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.344043] [INFO] Commander said: R 23315 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.345734] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 14.63.223.194 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.345885] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.353970] [INFO] Commander said: R 23317 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.355417] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 14.63.223.218 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.355562] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.363937] [INFO] Commander said: R 23319 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.365634] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 192.168.219.1 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.365784] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.373687] [INFO] Commander said: R 23321 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.374907] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 1.214.68.2 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.375043] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.384308] [INFO] Commander said: R 23323 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.385529] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 61.41.153.2 netmask 255.255.255.255 gw 192.168.219.1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.385665] [INFO] Commander said: (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.393628] [INFO] Commander said: R 23325 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.395002] [INFO] Commander said: Executing /sbin/ifconfig tap0 inet 10.254.87.36 netmask 255.255.255.0 up (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.459616] [INFO] Commander said: R 23327 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.460832] [INFO] Commander said: Executing /sbin/ifconfig tap0 mtu 1400 (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.471501] [INFO] Commander said: R 23342 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.473259] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 0.0.0.0 netmask 128.0.0.0 gw 10.254.87.1 (wait 1)
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.481305] [INFO] Commander said: R 23346 Status: 0000
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.483872] [INFO] Commander said: Executing /sbin/route add -net 128.0.0.0 netmask 128.0.0.0 gw 10.254.87.1 (wait 1Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.484020] [INFO] Commander said: )
Thu, 25 Mar 2021 09:58:47 GMT [1.491363] [INFO] Commander said: R 23348 Status: 0000
No mudfish_stderr.txt exists
© 2011-2021 미꾸라지 네트웍스 (주)

제가 “1:1” 문의에 주신 주제글에 제 답변을 남겨 놓았습니다. 해당 글을 참고 바랍니다. :slight_smile: 참고로 해당 문의글들은 http://mudfish.net/forums/iwrote 링크에서 찾으실 수 있습니다.